logo_menu

politicas de privacidad_cat

Política de privadesa

A través d’aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. FUNDACIÓ DIETA MEDITERRANEA, FUNDACIÓ TRIPTÒLEMS I FUNDACIÓ INCYDE són corresponsables del tractament de dades personals, garantint el compliment de les obligacions derivades del règim normatiu en vigor en cada moment.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Aquesta Política de Privadesa descriu com FUNDACION DIETA MEDITERRANEA, FUNDACIÓ TRIPTÒLEMS I FUNDACIÓ INCYDE recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privadesa i la seguretat de la informació de les dades, sent recollits exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

La Política de Privadesa serà actualitzada periòdicament a fi d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privadesa dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que s’haguessin d’aplicar i serà accessible en tot moment per consultar-lo des del lloc web www.sistemaalimentarioglobal.es.

Identificació del responsable del tractament:

Les entitats corresponsables del tractament de les seves dades (d’ara endavant, Les parts):

FUNDACIÓ DIETA MEDITERRANEA

G61074605

Domicili social a Johann Sebastian Bach, 28 – Baixos Barcelona.

Telèfon: +34 934143158

Contacte: info@fundaciondietamediterranea.org

Si voleu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades o consultar qualsevol aspecte relatiu al tractament de les vostres dades, escriviu a info@fundaciondietamediterranea.org

FUNDACIÓ INSTITUT CAMERAL PER A LA CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’EMPRESA (INCYDE)

CIF G82639352

Carrer Ribera del Loira nº 12. 3a planta 28042 Madrid

Telèfon: +34 91 590 69 60

Contacte: incyde@incydecamaras.es

Si voleu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades o consultar qualsevol aspecte relatiu al tractament de les vostres dades, escriviu a lopd@incydecamaras.es

FUNDACIÓ TRIPTOLEM

CIF G62809819

Pg. Joan Carles I, núm. 7, 6è 2a 08320 El Masnou (Barcelona),

Contacte: triptolemos@triptolemos.org

Mitjans a través dels quals tractem les vostres dades:

Tractem dades personals en els supòsits següents:

  1. Visites al nostre lloc web;
  2. Interacció, connexió o enllaços amb el nostre lloc web a través d’eines de xarxes socials, blocs o altres llocs web;

 

  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: correu electrònic, assistència a sessions de streaming i/o formularis web;

Amb quines finalitats tractem les vostres dades:

Des de les parts tractem les vostres dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades de participants, clients i/o usuaris registrats:

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de les parts.

La base legitimadora del tractament és el consentiment de l’interessat recollit a l’art. 4.11 del RGPD sobre la base de l’article 6. 1. a) ib) del RGPD, per a la prestació dels serveis associats a la seva inscripció a la cimera, així com per realitzar la gestió de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

En relació amb les dades dels usuaris registrats assistents a sessions de streaming, podrem tractar dades com IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipi d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzats per l’usuari, i temps de connexió.

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació i metadades d’usuaris del lloc web seran tractades únicament amb finalitats estadístiques i d’anàlisi. No dubteu a consultar la nostra Política de Cookies per a més informació.

Dades recollides a través dels formularis web:

Tractem les dades personals si els interessats ens remeten sol·licituds de registre a través dels formularis web.

 

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció d’aquests, les parts no el poden identificar correctament i, en conseqüència, es suprimeix el registre de la consulta.

Dades d’e-mails rebudes:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades al lloc web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud. En cap cas no incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuïn amb la pàgina de perfil de www.sistemaalimentarioglobal.es a les diferents xarxes socials.

Clàusules comunes a totes les RRSS

La informació facilitada per les parts als seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. les parts no es responsabilitzen dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les vostres dades en una xarxa social, us informem que, en utilitzar una plataforma aliena a les parts, podeu realitzar-la a través de la configuració del vostre perfil de cadascun dels vostres perfils a les diferents xarxes socials. Les parts únicament poden consultar o donar de baixa les dades en qualitat de seguidor.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook

En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consenteix que les parts, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de Facebook, puguin accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d’aquests, així com enviar missatges. Les parts, en cap cas, no utilitzaran les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer el botó “Ja no m’agrada”.

Twitter

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que les parts, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de Twitter, puguin accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran a el Timeline daquests, retwittear tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. Les parts, en cap cas, no han d’utilitzar les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer el botó “Deixar de seguir”.

 

 

Instagram

En seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que les parts, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa d’Instagram, puguin accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal de aquests. Les parts, en cap cas, no utilitzaran les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer el botó “Deixar de seguir”.

LinkedIn

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consenteix que les parts, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de LinkedIn, puguin accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran a el mur d’aquests, participar en debats i enviar missatges. Les parts, en cap cas, no utilitzaran les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer el botó “Deixar de seguir”.

YouTube

En seguir el nostre canal, l’usuari accepta que les parts, en compliment de les condicions d’ús i política de privadesa de YouTube, puguin accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal de aquests. Les parts en cap cas no utilitzaran les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en prémer el botó “Unsubscriurte”.

A qui comuniquem les vostres dades:

Les parts garanteixen la confidencialitat de les dades personals, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular.

No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de les parts, podrem comunicar les vostres dades als destinataris següents:

Proveïdors de serveis

Les parts podran subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades personals que poden ser, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o al núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els quals tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de les parts. En aquest cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades personals limitant-ne el tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les vostres dades i qualsevol altra informació que estigui al nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes als serveis prestats a través del nostre lloc web.

 

 

Transferència Internacional de Dades:

Us informem que les vostres dades personals no podran ser tractades en països fora de la Unió Europea.

Si per algun motiu, fos necessari per qüestions legals o administratives, les parts vetllaran perquè els països amb destinació de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment del que estipulen els arts. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a les parts, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes als arts. 28 RGPD i 33 LOPDGDD, subscrivint-se el corresponent contracte i/o acord d’encarregat del tractament.

Exercici de drets:

Si voleu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament i, si escau, revocar el vostre consentiment en aquells casos en què aquesta sigui la base jurídica de legitimació, podeu dirigir-se per correu postal identificant-se -acompanyant fotocòpia del vostre NIF o document equivalent, i la descripció del dret que voleu exercitar a:

FUNDACIÓ DIETA MEDITERRANEA

G61074605

Domicili social a Johann Sebastian Bach, 28 – Baixos Barcelona.

Telèfon: +34 934143158

Si voleu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades o consultar qualsevol aspecte relatiu al tractament de les vostres dades, escriviu a info@fundaciondietamediterranea.org

Tutela de drets davant de l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració dels vostres drets en matèria de protecció de dades, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Conservació de les dades:

Les dades referides als nostres clients es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i les obligacions legals derivades de la mateixa. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per correu electrònic es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies i/o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials i dades de navegació d’usuaris web tindran un període de conservació màxim d’un any des de la recollida.

Les dades de subscriptors al Butlletí / Newsletter seran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte de correu electrònic de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció del Butlletí / Newsletter. Les dades dusuaris que accedeixin a una xarxa social de no seran incorporades a les bases de dades de lempresa, i, per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.sistemaalimentarioglobal.es i el seu contingut, garantint que les dades que facilita a cadascun dels formularis en què se sol·liciten les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar les parts de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

Les parts han implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades personals facilitades per l’usuari, salvaguardant-ne la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa aplicable i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia a cada moment, així com l’abast de control de les parts.

Normativa relacionada. Si voleu obtenir més informació sobre la normativa que us assisteix, protegeix i fixa els vostres drets, posem a la vostra disposició les lleis que han inspirat aquesta política i són rellevants per a vostè:

Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679

Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Copyright © 2023 Sistemas Alimetarios Globales. Todos los derechos reservados.